Европейски правила за извънгабаритните превози

сп. Логистика, 2007, бр. 5
02.11.2007

На 17 август 2007 г. Държавен вестник, бр. 67, публикува Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства (ДВ, бр. 65 от 2001 г.), която влиза в сила от 21 август 2007 г.

[✕]

С направената промяна се прецизират изискванията за допустимите максимални размери на ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване в България, и условията за еквивалентност между някои непневматични окачвания и пневматично окачване на задвижващата ос(и) в съответствие с изискванията на европейското законодателство.


Кои са по-важните промени

Прави се ясна диференциация между извън габаритните и тежките пътни превозни средства или състави от пътни превозни средства (ППС). Според чл. 2 на Наредбата „Извънгабаритни са тези ППС или състав от ППС, на които поне един от размерите със или без товар е по-голям от стойностите по чл. 5“. В чл. 5 са посочени следните допустими максимални размери:
– широчина на всяко ППС – 2,55 m (за хладилно или с изотермична надстройка ППС – 2,60 m);
– височина на всички видове ППС – 4,00 m;
– дължина на:
❖  всяко моторно превозно средство, с изключение на автобус – 12,00 m;
❖  ремарке – 12,00 m;
❖  съчленено ППС – 16,50 m;
❖  съчленен автобус – 18,75 m;
❖  моторно превозно средство с едно или повече ремаркета – 18,75 m;
❖  автобус с две оси – 13,50 m;
❖  автобус с повече от две оси – 15,00 m;
❖ автобус с ремарке – 18,75 m.
В нови алинеи към чл. 5 се уточняват различните максимални разстояния при конкретни състави от ППС.
Според чл. 3 на Наредбата „Тежки ППС или състав от ППС са тези, които имат: 1. допустима максимална маса, по-голяма от стойностите по чл. 6; 2. натоварване на ос, по-голямо от стойностите по чл. 7“.
Допустимата максимална маса на ППС съгласно чл. 6 на Наредбата е:
– ремарке, което е част от състав от ППС:
❖  с две оси – 18 t;
❖  с три оси – 24 t;
– състав от ППС с пет, шест и повече оси:
❖  МПС с две или три оси с ремарке с три и повече оси – 40 t;
❖  МПС с три оси с полуремарке с две или три оси, превозващо при комбиниран превоз 40-футов контейнер по БДС ISO 830 – 44 t;
– състав от ППС с четири оси, съставени от моторно превозно средство с две оси и ремарке или полуремарке с две оси – 36 t;
– МПС с две оси – 18 t;
– МПС с три оси – 25 t (26 t);
– МПС с четири оси с две управляеми оси – 32 t;
– МПС с пет оси – 40 t;
В чл. 6 ал. (2) на Наредбата се посочва, че „Допустимата максимална маса (в t) на моторно превозно средство с четири оси не трябва да надвишава пет пъти разстоянието (в m) между крайните оси на превозното средство“.
Допустимото максимално натоварване на ос за ППС с допустими максимални маси с пневматично или признато за еквивалентно на него окачване съгласно чл. 7 на Наредбата е:
– единична ос – зaдвижвaщa – 11,5 t;
– единична ос – незaдвижвaщa – 10 t;
– сумата от натоварванията на ос на една двойна ос на ремаркета и полуремаркета, когато разстоянието между осите е:
❖  по-малко от 1,0 m – 11 t;
❖  от 1,0 включително до 1,3 m – 16 t;
❖  от 1,3 включително до 1,8 m – 18 t;
❖  равно или по-голямо от 1,8 m – 20 t;
– сумата от натоварванията на ос на една тройна ос на ремаркета и полуремаркета, когато разстоянието между осите е:
❖  равно или по-малко от 1,3 m – 21 t;
❖  над 1,3 m – 24 t;
– сумата от натоварванията на ос на една двойна ос на моторни превозни средства, когато разстоянието между осите е:
❖  по-малко от 1 m – 11,5 t;
❖  от 1,0 включително до 1,3 m – 16 t;
❖  от 1,3 включително до 1,8 m – 18 t (19 t когато задвижващата ос е оборудвана със сдвоени гуми и пневматично окачване или окачване, което е признато за еквивалентно, или когато всяка задвижваща ос е оборудвана със сдвоени гуми и максималното натоварване на всяка ос не надвишава 9,5 t);
–  сумата от натоварванията на ос на една тройна ос на моторни превозни средства, когато разстоянието между осите е:
❖  равно или по-малко от 1,3 m – 21 t;
❖  над 1,3 m – 24 t.
Допустимото максимално натоварване на ос за ППС без пневматично или признато за еквивалентно на него окачване е:
–  единична ос, незадвижваща или задвижваща – 10 t;
–  сумата от натоварванията на ос на една двойна ос, когато разстоянието между осите е:
❖  по-малко от 1,3 m – 13 t;
❖  от 1,3 m включително до 1,4 m – 16 t;
❖  от 1,4 m включително до 1,8 m – 18 t;
❖  равно или по-голямо от 1,8 m – 20 t;
– сумата от натоварванията на ос на една тройна ос, когато разстоянието между осите е:
❖  равно или по-малко от 1,3 m – 19,5 t;
❖  над 1,3 m – 24 t.
Най-важното от посоченото дотук относно натоварването на ос е, че максималната стойност на натоварването на двойните и тройните оси на ремаркета и полуремаркета се определя за двойката или тройката оси като цяло, а не поотделно, както досега.
Допустимото максимално натоварване на задвижваща ос за ППС с пневматично или признато за еквивалентно на него окачване за движение по всички пътища, отворени за обществено ползване, както и за ППС без пневматично или признато за еквивалентно на него окачване за движение само по дадените в приложения списък пътища става 11,5 тона.
С измененията в Раздел IV на Наредба 11 се уточнява процедурата за издаване на разрешително за движение на извънгабаритни ППС. Създава се нов чл. 17а, който гласи: „Когато извънгабаритните и/или тежките ППС имат маса, по-голяма от 100 t, височина, по-голяма от 5 m, дължина, по-голяма от 40 m, и широчина, по-голяма от 5,50 m, собствениците на пътните превозни средства или лицата, които извършват превоза, подават молба и осигуряват средства за работа на комисия от експерти за определяне на подходящ маршрут“.


В наредбата се уточняват някои понятия:

– „извънгабаритни ППС“ се наричат извънгабаритните ППС по чл. 2 и/или тежките ППС по чл. 3;
– „ремарке“ е ППС (с изключение на полуремарке), конструирано и оборудвано за превоз на товари, предназначено да бъде свързано с моторно превозно средство;
– „полуремарке“ е ППС, конструирано и оборудвано за превоз на товари, предназначено да бъде свързано с моторно превозно средство по такъв начин, че част от него е разположена върху моторното превозно средство и голяма част от неговата маса и от масата на товара се поема от моторното превозно средство;
– „допустими максимални размери“ са максималните размери, използвани за ППС, посочени в чл. 5;
– „допустими максимални маси“ са максималните маси, използвани за ППС, посочени в чл. 6;
– „допустими максимални натоварвания (маси) на ос“ са максималните маси на ос или на група оси, използвани за ППС, посочени в чл. 7;
– „пневматично окачване“ е окачваща система, при която най-малко 75% от пружинния ефект се причинява от въздушно налягане;
– „неделим товар“ e товар, който не може да се дели на две и повече части с оглед на неговото превозване, тъй като това деление би довело до излишни разходи или би породило риск от нанасяне на вреди, и който поради своите размери или маса не може да бъде превозван от моторно превозно средство, ремарке, автовлак или съчленено ППС, което да отговаря изцяло на изискванията на наредбата.
В Приложение № 2 на Наредба 11 е даден разширен списъкът на пътищата, които са отворени за пътните превозни средства без пневматично или признато за еквивалентно на него окачване за допустимото максимално натоварване на ос.

<< Обратно към новините