Печатайте изгодно документи в движение с мобилните принтери на Brother.

TRATON отваря нова програма за търговия с ценни книжа

13.09.2023

TRATON отваря нова програма за търговия с ценни книжа

TRATON започва нова програма за търговия с ценни книжа (CP) с обем от 2,5 милиарда евро. Тя допълва съществуващата програма на TRATON за европейски средносрочни облигации (EMTN) на стойност 12 милиарда евро и дава на TRATON достъп до допълнителен финансов пазар.

[✕]С програмата TRATON има за цел да финансира краткосрочни падежи със срокове до една година. Така TRATON диверсифицира допълнително източниците си на финансиране и разширява базата на дългови инвеститори.

Емитенти по програмата CP са TRATON SE и неговите непреки дъщерни дружества TRATON Finance Luxembourg S.A. и TRATON Treasury AB. TRATON SE гарантира задълженията за плащане на търговски ценни книжа, издадени от TRATON Finance Luxembourg S.A. и TRATON Treasury AB. Програмата позволява на TRATON да издава облигации в различни валути, а набраните средства са предназначени за общи корпоративни цели.

Д-р Майкъл Джакщайн, финансов директор и главен директор на TRATON GROUP: „Програмата за търговски ценни книжа бележи още един крайъгълен камък в укрепването на достъпа на TRATON до капиталовите пазари. Тя допълва вече въведената програма EMTN и ни дава допълнителна гъвкавост.“

В резултат на създаването на програмата TRATON CP, TRATON SE получава краткосрочни кредитни рейтинги от своите рейтингови агенции Moody’s и S&P в допълнение към съществуващите дългосрочни рейтинги. Присъденият рейтинг P-2 от Moody’s и рейтингът A-2, присъден от S&P, съответстват на дългосрочните рейтинги на инвестиционен клас на TRATON SE.

<< Обратно към новините