Директивата за командировани работници ще се прилага и за водачите на камиони

03.12.2020

Директивата за командировани работници ще се прилага и за водачите на камиони

Чуждестранните командировани шофьори на камиони трябва да печелят толкова за работа, извършена в Холандия, колкото техните местни колеги, реши Европейският съд. Следователно правилата за командированите работници ще се прилагат и за шофьорите на камиони и трябва да се спазват в целия ЕС.

[✕]

Съдът на Евросъюза взе това решение, след като бе призован да се произнесе по дело, касаещо шофьори от Германия и Унгария.

Шофьорите са били наети по силата на чартърни договори за международни транспортни операции, сключени между транспортното предприятие Van den Bosch Transporten BV, чиито офиси се намират в Ерп (Холандия), и две сестрински компании. Едната от тези сестрински компании се управлява от германското законодателство, а другата от унгарското, но и двете са собственост на една и съща група, с която са свързани шофьорите.

[✕]


„По правило през разглеждания период чартърните операции са започнали в Eрп и пътуванията са завършили там, но по-голямата част от транспортните операции, извършвани по спорните чартърни договори, са извършени извън територията на Холандия“ - обяснява Съдът на ЕС.

В съобщението, с което декларира решението си, Съдът на ЕС заявява, че Директивата за командированите работници е приложима към транснационалното предоставяне на услуги в сектора на автомобилния транспорт. С други думи, това се отнася за и шофьорите на камиони, работещи в ЕС.

Въпреки това, за да може даден работник да бъде считан за командирован на територията на държава-членка на ЕС, изпълнението на неговата работна задача трябва да има достатъчна връзка с тази територия.

Директивата се прилага по правило за всяко транснационално предоставяне на услуги, включващо командироване на работници, независимо от съответния икономически сектор. За разлика от класическия инструмент за либерализация, тя преследва редица цели, свързани с необходимостта от насърчаване на транснационалното предоставяне на услугите.

Същевременно тя трябва да гарантира лоялна конкуренция и зачитане на правата на работниците. Фактът, че правното основание на тази директива не включва разпоредби, свързани с транспорта, не може да изключи от нейния обхват транснационалното предоставяне на услуги в сектора на автомобилните транспортни дейности, по-специално превозът на товари - гласи решението.

Каботажът е с друго тълкуване. Съдът отбелязва, че каботажните транспортни операции се извършват изцяло на територията на приемащата държава-членка, което позволява да се предположи, че изпълнението на работната задача на водача има достатъчна връзка с тази територия.

Съдът също така преценява, че продължителността на каботажните операции е без значение при определяне дали е имало командироване - при условие че продължителността на командироването не е над един месец:

„Продължителността на каботажните операции е без значение за определяне дали е имало командироване, без касае правото на държавите-членки съгласно тази директива да не прилагат някои от разпоредбите й, по-специално по отношение на минималните ставки за заплащане, когато продължителността на командироването не надвишава един месец".

Съдът припомня, че в хипотезата на командироване на работници, държавите членки трябва по силата на същата тази директива да гарантират, че съответните фирми осигуряват на командированите на тяхна територия работници ред и условия на работа, определени по-специално с колективни трудови договори, обявени за общоприложими. Те трябва да се спазват от всички предприятия в географския район в рамките на съответната професия или бранш. Въпросът дали даден колективен трудов договор е бил обявен за общоприложим трябва да се преценява от гледна точка на приложимото национално право.

<< Обратно към новините