Министър Росен Желязков пред съвета на ЕС

04.12.2018

Министър Росен Желязков пред съвета на ЕС

Изказвания на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков направени пред Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика по време на заседанието във формат „Транспорт“ и в рамките на преговорите относно „Пакета за мобилност I“.

Съвет ТТЕ, формат, Транспорт 3 декември 2018 г.

Първо изказване по т. 3 от дневния ред: „ Пакет за мобилност I“:
„Тази година се отбелязват 25 години от създаването на Единния европейски пазар, който е несъмнено едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Дискусиите по Пакета за мобилност I са повече от съществени в контекста на предизвикателствата пред Единния пазар и глобалната конкуренция. Напредък в трансграничното предоставяне на услуги е повече от необходимо, като в този контекст търсенето на справедливи и балансирани решения е предпоставка за ефективен и конкурентоспособен европейски транспортен сектор.

В тази връзка, настояваме за пропорционални, недискриминиращи, реалистични и приложими правила в Пакета за мобилност, които отчитат спецификите на държавите членки, географското им положение, икономическите показатели и основни принципи в Европейския съюз.

Ръстът на общия обем на международната транспортната дейност в България е над средното ниво за Европейския съюз и представлява важен отрасъл за българската икономика. Осигуряването на по-добри социални условия в транспортния сектор е неразривно свързано с икономическото развитие и конкурентоспособност.

Нуждаем се от далновидни политики, които да могат да посрещнат предизвикателствата на бъдещето и не биват водени единствено от желание за преразпределяне на пазарни дялове. Дигитализирането и модернизирането на транспортната дейност изисква ресурс, който няма да бъде наличен при създадени изкуствени административни бариери, с цел увеличаване на разходите и даване на конкурентно предимство на оператори от централната част на Европа, както и тези от трети страни.

Противопоставяме се категорично на използването на т.нар. социален дъмпинг като претекст за въвеждане на протекционистки мерки. Различията в заплащането в държавите членки са породени от разликите в тяхното икономическо развитие, като предложените нови правила водят до дискриминационни практики в заплащането на водачите спрямо извършваните курсове.

Предложените текстове от Председателството представляват заплаха за свободното предоставяне на услуги и ще доведат до ограничаване и дискриминиране на достъпа на пазара на малките и средни предприятия, както и транспортните оператори от периферните държави членки.

Връщането на превозното средство в държавата по установяване е не само непропорционална мярка, но е и в разрез с Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии, тъй като насърчава увеличаване на броя празни курсове. Тази мярка е рестриктивна и възпрепятства свободното предоставяне на услуги, тъй като наложената конкретна честота за връщане на превозното средство не взема под внимание обективни критерии, като отдалеченото от центъра географско разположение на периферните държави членки и наличието на товар. Подобно изискване не съществува в инициативното предложение на Комисията, нито в друг транспортен сектор, няма обективна обосновка, санкцията е прекомерна и само по себе си не съдържа социален елемент. Имаме готовност да извърви необходимия път до доказване липсата на пропорционалност на тази разпоредба.

Подкрепяме борбата с фирмите пощенски кутии и вярваме че разполагаме с наличните инструменти за по-добро правоприлагане и контрол, посредством сътрудничество между националните компетентни органи.

България настоява за спазване на основните човешки права и свободи като следва да бъде предвидено право на избор на водача относно мястото за ползване на седмичната почивка. Вярвам, че всеки има право на лична свобода и същата не подлежи на регулиране, чрез ограничаващи правни разпоредби. Атестиране на волята на водача е предпоставка за ефективно правоприлагане и правна сигурност.

Единният пазар означава наличие на едни и същи правила за всички, като по този начин разделянето на международния транспорт на двустранни операции и кръстосани търговски операции (cross trade) води до фрагментиране му, с неравностойни ползи за държавите членки. Не подкрепяме предвидения теоретичен модел от Председателството, чийто основен елемент е товар от държавата по установяване и не отговаря на реалността на извършваните транспортни дейности. Отстраняването от Единния пазар на транспортните оператори на няколко държави, с ниски нива на износ, е не само дискриминираща, но и напълно протекционистка мярка. Отправяме запитване - къде загубихме Европейската солидарност и основополагащите принципи на Съюза.

Текстовете на Председателството са в разрез с принципа на пропорционалност като това е видно и от наложените срокове за cooling off периода между два каботажни цикъла, налагането на рестриктивни правила на сухопътната част на комбинирания транспорт, нереалистични изисквания за оборудването на кабините. От години производителите на товарни автомобили влагат научен потенциал и средства за създаване на ергономични кабини, с условия за почивка. Липсата на охраняеми паркинги е повече от очевидна, поради което следва да бъде предвиден продължителен преходен период за дерогацията от забраната за ползване на почивка на борда на превозното средство. Предвидените срокове за преоборудване с ново поколение интелигентен тахограф не са подплатени с обективни данни и редом с предвидената клауза за синхронизиране водят до правна несигурност.

Транспортните превозвачи не са и не могат да бъдат международни правни и счетоводни кантори! Секторът се нуждае от реалистични, справедливи и пропорционални правила. Предложените текстове на Председателството не отговорят на тези критерии, поради което твърдо не подкрепяме същите.“

Изказване във втория кръг от дискусии по „Пакет за мобилност I“:
„Днешната дискусия по Пакета за мобилност I, както и разпространения от Председателството документ след първия кръг от дискусии за пореден път доказва, че различията в позициите ни са съществени.

Видно е, че говорим на различни езици, започваме да приличаме на строителите на Вавилонската кула. Предложените текстове не представляват компромис, тъй като това, което се дава бива компенсирано с еквивалентна рестриктивна мярка, която за пореден път е в ущърб на периферните държави членки. Търси се компромис на всяка цена, но последната отново бива отново платена от отдалечените от центъра на Европа превозвачи.

Като министър на транспорта на държава членка, чийто международен транспортен сектор осигурява препитание на 66 000 български семейства, се питам за какви социални политики говорим днес след като се цели заличаването на един цял национален отрасъл, посредством нереалистични и трудно приложими правила.
Наред с налагане на разпоредбите за командироването на каботажната дейност от първия ден се добавя и период на почивка между два каботажни цикъла. Новото поколение интелигентен тахограф, версия 2 е представен като крайъгълния камък в този Пакета, заради правоприлагането, но как ще градим същото върху пясъчни кули, тъй като този продукт все още не е на европейския пазар, спецификите му предстоят да бъдат договорени, въпреки това се залагат изключително амбициозни срокове. Връщане на превозното средство в държава на установяване, но това проекто правило беше предложено, за да утежни преговорния процес. Заличаването на същото не е отстъпка и не го считаме за компромис.

Разбирам, че се търси постигане на общ подход на всяка цена, но ще поемете ли политическата отговорност за посланието, което отправяте към гражданите на тези държави, географски разположени далеч от центъра на Европа.

Ще се изправите ли пред тези европейски граждани, малки и средни предприятия и им обясните, че всички държави са равни, но някои са по-равни от другите защото са по-силни при налагането на норми, фрагментиращи пазара. Това ли е визията за бъдещето на Европа?

Със сигурност това не е нашата визия. България редом с Полша, Литва, Латвия, Унгария разпространи работен документ, съдържащ основните елементи в компромиса, които за пореден път пледираме да бъдат взети под внимание.

само че не се взема под внимание географското разположение на България, но и българските превозвачи нямат право да оперират при равнопоставени условия на европейския пазар. Превозвачите от държави с ниски нива на износ биват дискриминирани, тъй като правилата за командироване ще се прилагат основно на тях, поради липсата на двустранни международни превози. Следва ли на тези превозвачи да бъде налагана двойна санкция като им бъде прилаган един напълно дискриминиращ модел за международния транспорт, който е ограничение без допълнителна гъвкавост.

Търсят се социално отговорни решения, но не се вземат под внимание реалността и спецификите на транспортния сектор. Налагането на забраната за ползване на седмичната почивка в кабината услужливо забравя липсата на достатъчен брой охраняеми паркинги. Текстът на Председателството не отчита тази реалност, което е абсолютно неприемливо за нас.

Ако за пореден път не бъдат взети под внимание гореизброените проблемни въпроси за България, вотът ни ще бъде твърдо против цялостния общ подход.

Отговарям за осигуряването на равнопоставени условия за развитието на 11 000 български транспортни оператори, и Ви призовавам да отстояваме европейските ценности. Това е отговорност на всички нас и Пакета за мобилност I e възможност да докажем, че заедно сме по-силни!“

Изказване в третия кръг от дискусии по „Пакет за мобилност I“:
„С огромно съжаление отбелязвам, че преговорният процес се фокусира върху един дискриминационен модел, по който България многократно изрази притесненията си. Компромисът на Председателството отново не ни дава възможност да го подкрепи, тъй като не отчита в достатъчна степен основните ни притеснения.

Тези правила застрашават сектора, тъй като са създадени да отговорят на определен бизнес модел с доминиращ елемент -двустранния международен транспорт. В изказването си преди 5 месеца комисар Булц подчерта, че за един мобилен транспортен сектор е важно да разполага с прости, балансирани и изпълними правила, който са еднакви за целия ЕС.

Компромисните предложения са всички друго, но не и прости, балансирани и изпълними. Напротив те са дискриминиращи, непропорционални и в ущърб на периферните държави членки.

Относно заличаването на дерогациите от забраната за ползване на седмична почивка на борда на превозното средство, се предлагат нереалистични решения, който не отчитат липсата на инфраструктура.

За породен път това предложение поставя в неравностойно положение българския транспортен оператор и не може да бъде подкрепено.

В тази връзка редом с Полша, Унгария, Литва, Малта ще разпространим съвместна декларация. България не подкрепя и общия подход по Директивата за командироване като гласуваме против.“

<< Обратно към новините