Задават се още 30 нови автобуса Yutong за София

05.04.2017

Задават се още 30 нови автобуса Yutong за София

Китайският производител единствен е спазил предписанията на офертата според Столичен Автотранспорт ЕАД.

На 4 април в Заседателната зала Столичен Автотранспорт ЕАД беше отворена ценовата оферта на единствения допуснат до по-нататъшно участие в откритата обществена поръчка за доставка на 30 броя нови единични дизелови автобуси и специализирано оборудване към тях.

Заместник-директорът по експлоатационните въпроси инж. Владимир Коцев запозна присъстващите на отварянето на оказалата се впоследствие единствена оферта с направените до тук констатации и протоколите от работата на комисията.„С оглед на направените констатации от протоколите от работата на комисията, единодушно взехме решение, че предоставените от участниците: Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S., Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S., EvoBus GmbH, Temsa Global Sanayi Ve Ticaret A.S. и Исубус ООД оферти са неподходящи по смисъла на параграф 2, точка 25 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Затова сме предложили на възложителя да бъдат отстранени от участие в обществената поръчка поради това, че горепосочените участници са представили оферти неотговарящи на предварително обявените условия на поръчката. С оглед на така направените констатации комисията единодушно е решила след разглеждането на техническите предложения да допусне участника Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. до оценяване на показателите заложени в методиката за оценка в настоящата обществена поръчка за възлагане на икономически най-изгодна оферта при критерии оптимално съотношение качество/цена.
На основание член 57, алинея 2 от Правилата за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за извършване на подбор на участниците и разглеждане на офертите е извършила оценка на предложението на участника Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. по другите показатели без цена на представената оферта както следва. По показатели на емисионни разходи за целия експлоатационен живот на предлаганите автобуси: енергийни разходи – 10 точки, емисионни разходи – 5 точки; гаранционни условия на предлаганите автобуси – 2 точки, гаранционни условия на силовите агрегати – 2 точки, гаранционни условия на антикорозионното покритие – 1 точка; технически характеристики на предлаганите автобуси – специфичен разход на гориво – 7 точки, специфична мощност – 3 точки, литрова мощност – 10 точки. Общо участникът Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. е получил оценка по общите показатели – 40 точки.“

При отварянето на ценовото предложение на Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. в него е написано следното: „Предлагаме да изпълним поръчката като доставим нови единични автобуси и специализирано оборудване към тях – 30 броя произведени от Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., марка Yutong, модел ZK6126HGA при следните цени. Доставка на автобуси съгласно изискванията – 30 броя, единична цена 279 683 лв., обща сума в лева без ДДС – 8 390 490 лв., допълнително оборудване, софтуер и други за диагностика и ремонт – единична цена 18 580 лв., обучание съгласно изискванията – 2933 лв. или обща стойност на договора без ДДС 8 412 003 лв.

Офертата ще бъде валидна ако бъде приета от възложителя преди изтичането на 120 дни от датата посочена в обявлението за дата на получаване. До подписването на договора тази оферта и решението на възложителя ще формират обвързващо споразумение между Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. и възложителя. От китайския производител декларират, че са запознати с условието, че участник, който предложи цена с повече от 20% по-благоприятна от средната стойност на предложението на останалите участници ще трябва да докаже, че предложената цена е формирана обективно съгласно член 72, алинея 2 от Закона за обществените поръчки. Офертата на Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. е изготвена на 5 декември 2016 г.

Недоволството от страна на присъстващите представители на петте отстранени от обществената поръчка производители бе логична и напълно уместна. Очаква се на сайта на Столичен Автотранспорт ЕАД да бъдат качени протоколите и решенията с основанията за отстраняването от конкурса на Karsan, Otokar, EvoBus, Temsa и Исубус, като най-вероятно решенията за отстраняване на участниците ще бъдат оспорени.

През лятото на 2016 г. Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. достави 110 нови единични дизелови автобуса за столицата.

<< Обратно към новините