Разяснение относно прилагането на чл. 34 от Регламент №165/2014 на ЕС относно тахографите

04.03.2015

Разяснение относно прилагането на чл. 34 от Регламент №165/2014 на ЕС относно тахографите

Във връзка с постъпили запитвания относно прилагането на чл. 34 от Регламент (ЕС) №165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, окончателното становище на Комисията по този въпрос се очаква по-късно този месец или в началото на април.

Във връзка с постъпили запитвания относно прилагането на чл. 34 от Регламент (ЕС) №165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) №3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и по-специално използването на формуляра (удостоверение за дейности), окончателното становище на Комисията по този въпрос се очаква да бъде дадено на следващото заседание на Работната група по прилагане на законодателството към ЕК (вероятно по-късно през този месец или в началото на април).

До приемане на окончателното становище представяме ви предварителните насоки на Комисията по прилагане на чл. 34 от Регламент №165/2014.

1. Правни изисквания

Регламент (ЕС) №165/2014 постановява в член 34 (3), че „Държавите-членки не налагат на водачите изискване да представят формуляри, свидетелстващи за действията им във времето, когато не са били в превозното средство.“

В същото време член 11 (3) от Директивата 2006/22 постановява, че „Електронен формуляр, който може да се разпечатва, се създава от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, за да се използва, когато водачът на превозното средство е в отпуск по болест или в годишен отпуск или когато водачът е управлявал друго превозно средство, изключено от обхвата на Регламент (ЕИО) №3820/85 за периода, посочен в член 15, параграф 7, първа алинея, първо тире от Регламент (ЕИО) №3821/85.“

Такъв формуляр за удостоверяване на дейности е установен чрез Решение на Комисията от 14 декември 2009 г. (2009/959/ЕС). Както допълнително е пояснено Тълкувателно разяснение 5, Регламент (ЕС) №165/2014 не отменя Директива 2006/22 и Решението на Комисията относно удостоверението за дейности, прието въз основа на тази директива. Тъй като член 34 (3) от Регламент (ЕС) №165/2014 ясно постановява, че държавите-членки не налагат на водачите изискване да представят формуляри, свидетелстващи за действията им във времето, когато не са били в превозното средство, удостоверението за дейности, установено с Решението на Комисията от 2009 г. (въз основа на член 11 (3) от Директива 2006/22), не следва да се изисква от държавите-членки, за доказване на дейностите на водачите, когато са извън превозното средство.

В допълнение, както е посочено в член 34 параграф 1, 3 и 5, всички дейности (включително периодите на почивка), следва да се записват в тахографа чрез използване на подходящи механизми за превключване. И в случай на отсъствие от превозното средство водачът трябва да регистрира дейността си със задна дата чрез ръчно въвеждане на данни.

2. Прилагане

а) Водачите са длъжни да вписват всички свои дейности, когато са извън превозното средство със задна дата чрез ръчно въвеждане на данни в момента в който възобновят управлението на превозното средство;

б) Ако (а), не е възможно поради някакви обективни, технически причини (например: старата генерация от дигитални тахографи не позволяваща записването със задна дата на дълги периоди на отсъствие на записи, или водачът не е управлявал, а е извършвал друга работа за дълъг период, напр. последните три седмици, където записването на "друга работа" и периодите на почивка със задна дата би било прекалено трудно) водачите могат да използват удостоверението за дейности съгласно Решение 2009/959 и правоприлагащите органи са инструктирани да признават такъв формуляр, в случай на липсващи тахографски записи. ЗАБЕЛЕЖКА: Удостоверението за дейности не трябва да се използва за доказване на дневната и седмичната почивки.

<< Обратно към новините