Застраховка Отговорност на превозвача (CMR)

сп. Камиони, 2016, бр. 10
08.12.2016

Застраховка Отговорност на превозвача (CMR)

В поредица от материали, предоставени от Лутц Асекуранц Австрия (Lutz Assekuranz Maklerges.m.b.H.) в сътрудничество със застрахователния брокер GrECo JLT Bulgaria, списание КАМИОНИ ще засегне важни теми, свързани със застраховката "Отговорност на превозвача" (CMR).

Една добра застраховка "Отговорност на превозвача" (CMR) не трябва да покрива единствено отговорността съгласно CMR конвенцията при международен превоз на товари. Националните превози (съгл. Закона за автомобилните превози) и каботажният транспорт също трябва да са включени в този вид застраховка. В поредицата ще разгледаме по-специфично застраховката "Отговорност на превозвача" (CMR) в тесния й смисъл, тъй като често понятието й се използва твърде общо за осигуряване на отговорността на превозвача при превоз на товари по шосе.

Най-сериозното, почти експлозивно нарастване на случаите с големи щети е причина за все по-силния растеж на щетимостта по застраховката. При това най-големите проблеми по-специално са кражбата на цели камиони заедно с товара, грабежите на неохраняеми паркинги, грешни доставки в резултат на фалшифицирани документи и т.нар. фалшиви превозвачи (Phantom-Carriers). Покачващите се обезщетения по щети, естествено, карат застрахователите често пъти в такива случаи да прекратят полицата или значително да завишават премията.

Слаба или недостатъчна организация в дружеството?
В днешно време се извършва по-строг контрол, отколкото преди години, на това дали застрахованият или неговите законни представители целенасочено (което рядко се случва) или поради груба небрежност са допуснали слаба или недостатъчна организация на оперативната дейност в дружеството си. Настоящите полици по „Отговорност на превозвача“ (CMR) в повечето случаи предвиждат изключване на застрахователното покритие при наличие на такива фактори. Ето защо, за да има доказателство застрахованият или неговите представители, следва да инструктират писмено шофьорите относно задълженията им и да изискат от тях подписано потвърждение, за да може в случай на щета съответният документ да бъде представен на застрахователя.

"Не е ли възможно да се избегне поемане на задължение/отговорност по отношение на надлежната организация на оперативната дейност на дружеството и въпреки това да не се застраши застрахователното покритие?", биха се запитали доста хора. Отговорът е еднозначен: "Не!"; и това е напълно разбираемо, тъй като адекватната организация на оперативната дейност е едно от основните задължения на всяко дружество. Не на последно място това служи и за да се предотврати възникването на щети, които лесно биха могли да бъдат избегнати. За съжаление някои застрахователи или брокери не разясняват на клиентите си тази важна тема.

Best advice („Най-добра препоръка“)
Всъщност застрахователните брокери са задължени съгласно закона да дават на (потенциалните си) клиентите възможно най-добрите препоръки. В този случай говорим за понятието best advice. Но какво по-конкретно означава best advice? Само за това ли става въпрос, да се предложи на клиента най-евтиното застрахователно покритие, или зад понятието се крие нещо повече?
Всъщност best advice означава да се предложи на клиента "най-добрият продукт" в много отношения, при което да се съблюдава комплекс от компоненти, а именно:
• Рейтинг/платежоспособност на застрахователя
• Квалифициран персонал, т.е. лица за контакт от страна на застрахователя
• Бързо изплащане на обезщетение за щетите
• Гъвкави решения за обезщетение при добра щетимост
• Без подлимити за най-големите и застрашаващи рискове (напр. при чл. 29(2) CMR, касаещ неограничената отговорност на превозвача при доказани злоумишлени действия и груба небрежност)
• Без годишен агрегат, без дозастраховане
• Допълнително покритие (напр. главно чл. 29 (2) CMR, касаещ неограничената отговорност на превозвача при доказани злоумишлени действия и груба небрежност; и съответните разпоредби съгласно националното законодателство; застраховка за каботажни транспорти; различни фактори по отношение на допълнителни разходи и др.)
• Без изключване на релевантни рискове (Анализ на риска!)
• Включване в застрахователното покритие на защита срещу неоснователни претенции от възложителя (изненадващо все още съществуват полици, които не покриват това), вкл. поемане на разноски за адвокати, съдебни разноски и т.н.
• Застрахователните сертификати на застрахователя се признават от възложителите на транспорта/клиентите ви (важно при възлагането на заявката!)

Кои детайли са важни по отношение на застраховката "Отговорност на превозвача" (CMR)?

Предмет на застрахователния договор
При застраховане на отговорността на самия застрахован трябва да се включи покритие и за превозите със собствени, лизингови или наети камиони.
При полици на база оборот на дружеството се посочват и оборотите от лизингови или наети превозни средства, т.е. всички обороти на база на получените от застрахования заявки за транспорт.

Застраховане на подизпълнители
Такова застраховане се препоръчва в случаите, когато използваният от главния превозвач подизпълнител не разполага със собствена или разполага с недостатъчна застраховка „Отговорност на превозвача” (CMR). Същото между другото е валидно и в случаите, в които спедитори сключват договори за транспорт (тъй като CMR конвенцията задължително се прилага при договори за международен превоз на стоки по шосе) и възлагат транспорта на подизпълнител. Ако подизпълнителят не разполага със собствена застраховка или разполага с такава с недостатъчно покритие, или не трябва да му се възлага транспорт, или превозвачът се уговаря с подизпълнителя, че ще сключи за него и за негова сметка застраховка, еднократно за конкретен транспорт. Най-често това се извършва, като главният превозвач удържа от подизпълнителя 3 - 4% от навлото, след което ги предава на застрахователя под формата на застрахователна премия.

Субсидиарна застраховка
Друг допълнителен риск, срещу който е препоръчително да се направи застраховка, е собствената отговорност на главния превозвач към възложителя при използване на подизпълнител. Съгласно чл. 3 от CMR конвенцията главният превозвач носи отговорност пред възложителя си за действията на своите подизпълнители. Дори един добре застрахован подизпълнител може да не е платил застрахователната си премия или да е нарушил задълженията си по застрахователния договор, така че в случай на щета застрахователят му да не изплати обезщетение. Когато щетата е голяма, напр. катастрофа на камион по вина на шофьора, при тотална щета на скъпа стока могат да се появят сериозни проблеми. Подизпълнителят на главния превозвач може да се окаже неплатежоспособен, а и неговият застраховател също може да откаже да покрие щетите. Тогава главният превозвач в крайна сметка ще трябва сам да плати щетата, в случай че не е направил застраховка на субсидиарна база за собствената си отговорност. Тази застраховка в крайна сметка би платила щетата и тя представлява незаменим инструмент за защита от рискове за всеки отговорен превозвач, който използва подизпълнители. Премията за този вид застраховка обикновено се изчислява въз основа на оборота на дружеството от транспорти с подизпълнители.

Превозвачът трябва да проявява грижата на добър стопанин
Във връзка с по-горните тълкувания всеки отговорен превозвач следва да обърне внимание на:
1. Сключване на застраховка „Отговорност на превозвача” (CMR), когато превозът се извършва със собствени (лизингови, наети) превозни средства;
2. Възлагане на заявки за транспорт единствено към надлежно застраховани подизпълнители-превозвачи или сключване на еднократна застраховка „Отговорност на превозвача“ (CMR) за тях;
3. При използване на подизпълнители-превозвачи във всеки случай сключете и субсидиарна застраховка за собствената отговорност на дружеството ви.
Застрахователен брокер GrECo JLT Bulgaria в сътрудничество с Lutz Assekuranz Austria e на разположение за всички три варианта на застраховане, прилагайки различни застрахователни модели.

(Следва)
 

<< Обратно към новините