Печатайте изгодно документи в движение с мобилните принтери на Brother.

Факултет по транспорта в ТУ – София приема студенти-задочници специалност Автотранспортна техника

03.09.2023

Факултет по транспорта в ТУ – София приема студенти-задочници специалност Автотранспортна техника

Целта на обучението по специалността „Автотранспортна техника” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” е подготовка на машинни инженери със задълбочени знания и умения в областта на автотранспортната техника, в отговор на нарастващото търсене на такива специалисти.

[✕]


 

В процеса на обучението си бакалавърът по специалността „Автотранспортна техника” получава знания и умения, които ще му позволят:

· да решава инженерни задачи, като използва съвременни методи и средства, и най-новите постижения в областите на автотранспортната техника и машиностроителната техника и технологии;

· да проектира, ремонтира и поддържа автотранспортни средства с помощта на съвременни компютърни системи за проектиране и подготовка на производството;

· да използва и разработва техническа документация в съответствие с изискванията на европейските и международни стандарти;

· да моделира и изследва детайли, възли, системи и агрегати в областта на автотранспортната техника посредством компютърна техника и специализиран софтуер;

· да планира и осигурява експлоатация, поддръжка и ремонтни дейности, включително с компютърно управление на автотранспортната техника;

· да проучва, систематизира, обработва и използва постиженията в науката и техниката, като прилага най-съвременните компютърни и информационни технологии.

В процеса на обучение бъдещите инженери изучават и основни принципи и положения при експлоатацията и поддържането на автомобили с хибридно и електрическо задвижване, експлоатационни параметри и тенденции в развитието и поддържането на съвременните хибридни и електрически автомобили, както и конструктивните особености, експлоатационните параметри и работните характеристики на отделните им елементи. Изграждат се знания по-скоро с приложен характер, свързани с експлоатацията на тези автомобили като цяло. Разглеждат се теоретични постановки, режими на работа, параметри и характеристики на елементите на тези превозни средства, представени по начин и обем, даващ възможност да се преценят техните експлоатационни възможности и да се анализира поведението им в процеса на работа. Придобиват се практически знания и умения за работа за поддържане на техническото състояние на хибридните и електрическите автомобили.


Машинният инженер по специалността „Автотранспортна техника“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър” е подготвен за професионална реализация като:

· конструктор, технолог, маркетингов и сервизен специалист във фирми с производствена, проектантска и консултантска дейност, свързана с приложение и използване на автотранспортна техника;

· търговски представител, дистрибутор и рекламен агент на автотранспортни изделия и машини, производствена техника и специализиран софтуер за проектиране и производство в автотранспорта;

· преподавател в средните училища и специализирани центрове за обучение по дисциплини, свързани пряко или косвено с автотранспорта и сродни области.

Той може да се реализира на управленски и изпълнителски длъжности, изискващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” и професионална квалификация „машинен инженер” в сферата на производството, услугите, търговията, рекламата, образованието и държавната администрация, както и да развие собствен бизнес.

Машинният инженер по специалността „Автотранспортната техника” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” може да повиши своята професионална квалификация като продължи обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър” в български и чуждестранни университети.

Кандидатите за задочно обучение по държавна поръчка за учебната 2023/2024 година за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ могат да получат необходимата информация в канцеларията на Факултета по транспортa на следния адрес:

1000, София
бул. Св. Климент Охридски, № 8
Канцелария на Факултета по транспорт
блок 9, етаж 3, кабинет 9308
Лице за контакт: Десислава Петрова
Тел. 02 965 2602
e-mail: d_petrova @tu-sofia.bg

<< Обратно към новините