Scania - в коалицията BioAdvantage Europe по пътя на биоикономиката

11.08.2020

 Scania - в коалицията BioAdvantage Europe по пътя на биоикономиката

Новата коалиция BioAdvantage Europe си е поставила за цел устойчив и висококачествен растеж на декарбонизацията на живота, съобщават от Scania.

[✕]

 

Партньори в BioAdvantage Europe са перспективни компании и висши лидери, решени да развиват биоикономиката.

Биоикономиката има жизненоважна роля за намаляване на карбонизацията и създаването на трайни работни места в Европа. Коалицията обаче отчита, че в областта има застой, тъй като устойчивото въздействие на биогоривата е оспорвано и доверието към тях е ниско. За да се премине тази граница е нужен нов подход, фокусиран върху биоикономиката като цяло.

Самостоятелните действия не са вариант при разработване на устойчива и процъфтяваща биоикономика. Затова Scania работи в партньорство с компании от други сектори, които споделят визията за процъфтяваща и устойчива биоикономика в Европа.

Така през 2018 г. Scania, като лидер в разработките на автомобили с биогорива, започва сътрудничество с Xynteo - междуотраслова платформа за свързване на идеи, за да проучи пълния потенциал на биогоривата и на по-широкото разпространение на биоикономика в Европа.

„Устойчивите биогорива са единствената технология, която може да ни позволи да намаляваме емисиите от превозните средства на пътя, достатъчно бързо, тук и сега. Ние в Европа просто не правим достатъчно, за да използваме възможността, която дават биогоривата“, отбеляза изпълнителният директор на Scania Хенрик Хенриксон.

През последната година шведската компания работи съвместно и с компании като Avril, Lantmännen, Novozymes, Neste и Yara, за да идентифицира възможностите за разгръщане на растежа на биоикономиката в Европа. Проектът ангажира експерти, бизнес лидери и заинтересовани страни от различни сектори на биоикономиката, за да картографира възможностите за растеж и да определи бариерите пред неговото развитие.

„Това, което отличава нашата инициатива, е, че тя се движи отдолу нагоре - от частния сектор и има за цел в края на краищата - всеобхватна биоикономика. - казва Оса Петерсон, ръководител на отдела за публични въпроси и устойчивост на Scania - Това предоставя платформа за създаване на пилотни проекти, показващи стойността на биоикономиката, и е насочено към политиката за незабавно въздействие върху европейската икономика.“

Партньорите в коалицията BioAdvantage Europe ще работят заедно за изграждане на осведоменост и разбиране на биоикономиката, ще предоставят ясни и достоверни насоки на политиците относно социалните последици от политиката в областта на биоикономиката и ще обяснят ползите от биоикономиката за декарбонизацията, за растежа на селските райони, за нови работни места, иновации и за обществото като цяло.

„Времето е малко, но биоикономиката може да окаже въздействие сега, така че можем да допринесем за ограничаване на глобалното затопляне с до 1,5 градуса. Емисиите в ЕС от енергийния и транспортния сектор трябва да намалеят наполовина от 2020 г. до 2030 г. Биоикономиката може бързо и мащабно да декарбонизира индустриите в решаващия период преди 2030 г., казва Алеса Петтерсон.
Устойчивите биогорива могат да осигурят бърза и значителна декарбонизация в автомобилния транспорт в периода до 2030 г., когато първоначално може да се очаква, че електрификацията ще окаже най-голямо влияние.

Биоикономиката може да допринесе значително и за други области според коалицията:

  • икономически растеж с един милион нови зелени работни места може да бъде осигурен , до 2030 г.в индустриите, базирани на биологични ресурси;

  • устойчивото използване на земята може да доведе до намаляване на климатичните промени и да подобри качеството на почвата, продоволствената сигурност и биоразнообразието;

  • използването на биологични отпадъчни потоци на биологична основа и местните отглеждани суровини ще доведе до икономически и екологични ползи, включително намалени размери на депата, връщане на хранителни вещества в почвата и по-малка зависимост от изкопаеми горива.

<< Обратно към новините