Германската икономика в стрес тест от коронавируса

12.03.2020

Германската икономика в стрес тест от коронавируса

Негативният ефект от коронавируса върху германската икономика вече е забележим.

Ако искате да четете списание КАМИОНИ в електронен вариант, моля абонирайте се тук.

Търговските изложения, публичните мероприятия и резервациите за пътуване се отменят, служители са поставени под карантина. Външната търговия, особено с Китай, е в застой вече от няколко седмици.

По този повод Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) направи проучване сред компании от всички браншове и резултатите съвсем не са оптимистични. Почти всяка втора компания в Германия очаква намаление на приходите си през 2020 г. като пряк резултат от коронавируса. Освен това фирмите вече регистрират проблеми в своите бизнес процеси.

70 на сто от компаниите са въвели защитни мерки за служителите си във връзка с епидемията от коронавирус. Това се отнася предимно за закупуване на лекарства и санитарни материали, както и инструкции за подходящи хигиенни мерки.

60 на сто от компаниите търсят информация за "непрекъснато възнаграждение". Това означава, че в случай на заболяване работодателите трябва да продължат да изплащат заплатите си на служителите за период от шест седмици. В случай че служителите отново се разболеят с различна болест веднага след изминаването на шестседмичния период, трябва да докажат, че вече са се възстановили от старото заболяване. 45 на сто от компаниите не са сигурни в кое е правилното отношение към заразените служители и към подозирлителните случаи за коронавирус в рамките на тяхната компания.

От гледна точка на бизнеса, конкретните незабавни икономически мерки трябва да са насочени преди всичко към защитата на заетостта и на ликвидността. Бизнесът иска преди всичко елиминиране на бюрократичните процедури, временна финансова помощ и освобождаване от данъци, както и пакет от икономически стимули. А ето и конкретните въпроси...

1. Очаквате ли спад в оборота си през 2020 г. заради коронавируса?

Почти всяка втора компания в Германия очаква намаляване на приходите си през 2020 г. в резултат на коронавируса. Всеки пети бизнес очаква спад с до десет процента; всеки четвърти очаква спад над десет процента. В някои случаи компаниите отчитат, че ще загубят над 75% от приходите си - например ресторантите, хотелите и търговските изложения. В резултат на това някои компании буквално ще се борят за икономическото си оцеляване.

2. Чувствате ли отражение на коронавируса върху вашия бизнес?

Половината от компаниите вече наблюдават отражение на коронавируса върху бизнеса си. Важно е компаниите внимателно да обмислят как пропорционално да пролагат предпазните мерки. Досега строителният бранш е най-слабо засегнат. Глобалната мрежа, по-специално чрез прекъсването на веригите за доставки и намаляващото търсене, най-вече в Китай, се отразява на средностатистическите индустриални компании, които се чувстват засегнати. Специално за секторите транспорт и логистика 57,3 % от фирмите търпят негативни ефекти от коронавируса.

3. Очаквате ли коронавирусът да влоши бизнеса ви през следващите седмици?

Компаниите се страхуват от предстоящи значителни ограничения на бизнес активността си през следващите седмици. Две пети от компаниите предвиждат, че ще бъдат отменени още търговски изложения и събития. Една трета от фирмите увеличаване в отсъствието на служителите си поради болест, както и нови ограничения за пътуване.

С оглед нарастващия глобален обхват на коронавируса, компаниите са изправени пред големи предизвикателства и по отношение на продажбите и производството си. Въпреки че 23,2 на сто от фирмите очакват липси на необходимите им материали, суровини и услуги през следващите седмици, те смятат, че е твърде рано да търсят алтернативи.

Възможни прекъсвания във веригите за доставки са порблем за 1,6 на сто от всички компании, а четири процента от бизнеса очаква забавяния. Понастоящем засегнатите компании имат ограничени възможности за действие - някои необходими суровини и стоки не могат да бъдат заменени в краткосрочен план.

4. Планирате ли, или вече сте приложили защитни мерки за служителите си поради коронавируса?

70 на сто от компаниите вече са активни и са въвели защитни мерки за служителите си във връзка с разпространението на коронавируса. Това се отнася предимно за закупуването на лекарства и хигиенни материали. Освен това персоналът е все по-информиран за хигиенните мерки и подходящото поведение. Прилагат се и други предпазни мерки, например ограничаване на пътуванията и участието в мащабни събития.

Една пета от компаниите предлагат на служителите си да работят от вкъщи. Външните срещи или посещения все по-често се спират, а в някои случаи групи служители предпазно са локално разделени в случай на налагане на карантина. Някои компании (16,2%) вече са започнали да адаптират оперативните си процеси. С това те искат да предотвратят потенциалното спиране на цели работни процеси.

5. Властите вече предоставят информация за възможни защитни мерки. В коя сфера се нуждаете от допълнителна информация?

Компаниите се нуждаят от информация в широк спектър от теми, като се имат предвид конкретните обстоятелства и постоянно променящата се ситуация. 60 на сто от компаниите търсят повече информация как да си поискат възстановяване на изплатените заплати в случай на оперативни последици поради коронавируса. Съгласно Закона за защита от инфекции, местният департамент за обществено здраве може да постави потенциално заразените служители под карантина като предпазна мярка. Докато засегнатите служители имат законно право на нетната си заплата, работодателите имат право да искат възстановяването й от държавата в рамките на три месеца. Тъй като коронавирусът се разпространява в Германия, трябва да се очаква, че многобройни подобни казуси ще достигнат до властите.

Освен това 45 на сто от компаниите поставят въпроси как да се справят с вече заразени или потенциално заразени служители във фирмата. Има нужда и от информация за ползването на обезщетенията за краткотрайни отпуски (28,8 на сто), допълнителна подкрепа (28,9 на сто) и планове за реакция при пандемия (23,9 на сто). В много случаи не е ясно как да процедира с неспазване на подписани договори (25,8 на сто), напр. когато изложения и събития са анулирани или при клаузи за договор в случай на „форсмажорни обстоятелства“ (16,3 на сто).

6. Кои мерки за подкрепа смятате за необходими?

С оглед на това, че значително намаление на оборота очакват една трета от компаниите, те вече виждат необходимост от финансова помощ, която да осигури ликвидност на операциите им. Това включва директни финансови услуги, бюрократични облекчения, разширени компенсации за краткотраен труд, заеми и гаранции за оборотен капитал.

По-бързите и по-малко бюрократични действия от страна на администрациите, особено когато се възползват от услугите за поддръжка, сега се считат за спешни от повече от всяка втора компания. Данъчни облекчения като спиране или отсрочване на данъчни плащания, незабавна амортизация на продуктите в областта на хигиената и здравеопазването и общо въвеждане на намаляваща амортизация на баланса също са от голямо значение.

По-бързите и по-малко бюрократични действия от страна на администрациите, особено по отношение услугите за подкрепа се считат за спешни от над 50% от компаниите. Данъчни облекчения - спиране или отсрочване на данъчни плащания, незабавно намаление на цената на продукти за хигиена и в здравеопазването, както и общо въвеждане на намаляваща амортизация на балансите също са отчетени като мерки от голямо значение.

<< Обратно към новините