borsa.kamioni.bg - обяви само за автомобили за работа. Вижте ги!  Публикувайте вашата сега!  Абонирайте се още сега за 2019 г.  Изберете и спечелете с комбиниран абонамент  + 

ЕК въведе регистрационен режим за китайските гуми

12.02.2018

ЕК въведе регистрационен режим за китайските гуми

Официалният вестник на Европейския съюз публикува на 2 февруари РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/163 за въвеждане на регистрационен режим по отношение на вноса на нови и регенерирани гуми за автобуси или камиони с произход от Китайската народна република.

[✕]

Обект на режима са нови и регенерирани гуми за автобуси или камиони с индекс на натоварване, по-голям от 121 (т.е. за статично натоварване ≥ 1500 кг).

Решението е взето въз основа на жалба срещу нелоялния внос на гуми, подадена от името на производители, представляващи над 45 % от общото производство на Съюза на нови и регенерирани гуми за автобуси или камиони, и след започналите през втората половина на 2017 година антидъмпингова процедура и антисубсидийна процедура.

Комисията е приела, че вносът на разглеждания продукт от КНР е дъмпингов, на база на доказателства, представени от жалбоподателя, за нормалната стойност, основана на общите производствени разходи плюс обоснована по размер сума за разходите за продажба, общите и административните разходи и печалба, като за държава аналог са избрани САЩ. Между 2013 и 2016 г. китайските износители са увеличили обема на вноса на такива гуми в ЕС от 2,3 на 4,4 милиона и са увеличили пазарния си дял от 13,2 % на 20,9 %. Обемът и цените на тези гуми са оказали неблагоприятно въздействие върху продадените количества, равнището на цените и пазарния дял на промишлеността на Съюза. В жалбата, с която е поискано започването на антисубсидийно разследване, се твърди, че равнището на продажбите на по-ниски цени за разглеждания продукт възлиза на 26 % - 37 %.

Като основание за оценка дали претърпените вреди от този внос са трудно поправими, Комисията посочва, че след като клиентите на промишлеността на ЕС свикнат със значително по-ниските цени от страна на китайските конкуренти, е малко вероятно да приемат по-високите цени от промишлеността на Съюза.

Регламентът, който влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, т.е. от 3 февруари 2018 година, гласи:

Член 1
1. В съответствие с член 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1036 и член 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на митническите органи се указва да предприемат необходимите мерки за въвеждане на регистрационен режим за вноса в Съюза на нови и регенерирани гуми за автобуси или камиони с индекс на натоварване, по-голям от 121, понастоящем класирани в кодове по КН 4011 20 90 и ex 4012 12 00 (код по ТАРИК 4012 12 00 10), и с произход от Китайската народна република.
2.Срокът на регистрационния режим изтича 9 (девет) месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
3.Всички заинтересовани страни се приканват да изложат писмено становищата си и да предоставят доказателства в тяхна подкрепа или да поискат да бъдат изслушани в срок от 21 дни от датата на публикуване на настоящия регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

<< Обратно към новините