borsa.kamioni.bg - обяви само за автомобили за работа. Вижте ги!  Публикувайте вашата сега!  Абонирайте се още сега за 2019 г.  Изберете и спечелете с комбиниран абонамент  + 

До края на февруари трябва да се изпратят годишните доклади от консултантите по безопасността

09.02.2018

До края на февруари трябва да се изпратят годишните доклади от консултантите по безопасността

През септември миналата година влязоха в сила някои изменения в Наредба №40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Ето някои нови моменти, свързани със срокове през месец февруари.

[✕]

Съгласно Наредба №40 всяка фирма, занимаваща се с превоз на опасни товари, трябва да има назначен консултант по безопасността. Този консултант трябва да се регистрира в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Ето изменения член, който определя каква точно информация трябва да се подаде:

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.).
(1) Ръководителят на предприятието по чл. 6, ал. 1 предоставя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация":
1. трите имена и ЕГН на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
2. копие на договора с консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
3. информация за дейността на предприятието, свързана с опасните товари (клас/класове на опасните товари, идентификационен номер (VIN код) и регистрационен номер на пътните превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари);
4. информация за превозените количества опасни товари в литри/килограми.

(2) При промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 ръководителят на предприятието по чл. 6, ал. 1 уведомява писмено в едномесечен срок Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез съответното регионално звено.

(3) Информацията по ал. 1, т. 4 се предоставя не по-късно от 4 месеца след края на календарната година.

Новото, което е изменено в Наредба 40 от миналата есен, е, че едно и също лице, притежаващо удостоверение за консултант, може да бъде назначено за такъв на не повече от три предприятия.

Ето задълженията на този консултант:

Чл. 7. (1) Консултантът по безопасността:
1. контролира спазването на изискванията за превоза на съответния опасен товар;
2. консултира служителите на предприятието при дейностите, свързани с превоза на опасни товари;
3. подготвя годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Докладите се съхраняват в предприятието пет години. Заверено копие на всеки доклад се изпраща в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" до края на месец февруари на следващата година.

Срокът, който трябва да бъде спазен през февруари, е, че заверено копие на годишния доклад на консултанта за 2017 г трябва да бъде изпратен в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" до края на месец февруари.

Материалът е изготвен със съдействието на фирма НОДИС – учебен център към Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ).

<< Обратно към новините