20-те електробуса за София ще са Yutong ZK6128

02.02.2018

20-те електробуса за София ще са Yutong ZK6128

На 31 януари в Заседателната зала Столичен Автотранспорт ЕАД беше отворена ценовата оферта на единственият участник в откритата обществена поръчка за доставка на лизинг на 20 броя нови единични нископодови електробуса и допълнително оборудване към тях.

[✕]

Заместник-директорът по експлоатационните въпроси инж. Владимир Коцев запозна присъстващите с констатацията на комисията. „Комисията единодушно е решила, че допуска до следващия етап в процедурата свързана с оценка на техническото предложение по всички показатели без цена на участника – Евролийз Ауто ЕАД. След като се извърши оценка на техническото предложение комисията реши, че допуска до етап отваряне на ценовото предложение участника Евролийз Ауто ЕАД. Цена за изпълнение на доставката без лизингово оскъпяване както следва: на електрически автобуси, единична цена – 759 290 лв. или обща цена 15 185 800 лв., на зарядни станции 120 кВт – 137 885 лв. или обща стойност 689 425 лв., на единични зарядни с минимална мощност 60 кВт – 69 235 лв. или за 10 броя – 692 350 лв., за доставка и изпълнение на система за телеметрично наблюдение – 113 435 лв. и за оборудване и доставка на софтуер – 16 035 лв. или обща цена за изпълнение на доставката - 16 697 045 лв. Лизингово оскъпяване – 5 520 103,20 лв. при 8-годишен срок на лизинга и 96 равни ежемесечни погасителни вноски на лихва и главница по приложени погасителни планове, като ДДС ще бъде начислено върху цялата данъчна основа на доставката при фактическото предоставяне на стоките. В цената са включени всички разходи свързани с качественото изпълнение на поръчката по вид и обхват.“Офертата ще бъде валидна ако бъде приета от възложителя преди изтичането на 180 дни от датата посочена в обявлението за дата на получаване. До подписването на договора тази оферта и решението на възложителя ще формират обвързващо споразумение между Евролийз Ауто ЕАД и възложителя. От Евролийз Ауто ЕАД декларират, че са запознати с условието, че участник, който предложи цена с повече от 20% по-благоприятна ще трябва да докаже, че предложената цена е формирана обективно съгласно член 72, алинея 2 от Закона за обществените поръчки. Офертата на Евролийз Ауто ЕАД е изготвена на 2 октомври 2017 г.

Моделът, с който Евролийз Ауто ЕАД участва в откритата обществена поръчка за доставка на лизинг на 20 броя нови единични нископодови електробуса и допълнително оборудване към тях е Yutong ZK6128.

<< Обратно към новините