Термо Про удължава валидност на АТР сертификати

сп. Камиони, 2010, Бр. 8
06.10.2010

Хората извън хладилния транспорт едва ли знаят смисъла на означенията от 3 букви и цифри в горните ъгли на хладилните полуремаркета, напр. FRC 09-2010. А те просто показват срока на пригодност на това ремарке да превоз- ва лесно развалящи се продукти (хра- ни, лекарства, цветя и т.н.) и посоч- ват, че капацитетът на хладилния агре- гат, техническото му състояние и ка- чествата на надстройката като цяло са пригодени за превоз при определена температура. Напр. FRC означава год- ност за превоз при -20°С, FRB – при -10°С и т.н. ...

[✕]

Хората извън хладилния транспорт едва ли знаят смисъла на означенията от 3 букви и цифри в горните ъгли на хладилните полуремаркета, напр. FRC 09-2010. А те просто показват срока на пригодност на това ремарке да превоз- ва лесно развалящи се продукти (хра- ни, лекарства, цветя и т.н.) и посоч- ват, че капацитетът на хладилния агре- гат, техническото му състояние и ка- чествата на надстройката като цяло са пригодени за превоз при определена температура. Напр. FRC означава год- ност за превоз при -20°С, FRB – при -10°С и т.н.

 

 

Още през 1970 година повечето ев- ропейски страни, САЩ, Канада и др., под егидата на Комисията за Европа на ООН, изработват правилата и изис- кванията към транспортните средства, предназначени за пренасяне на разва- лящи се стоки. Правилата са органи- зирани в конвенцията АТР (Approved for Transport of Perishables) и спазва- нето им е задължително на територи- ята на всички страни, които са я подписали. Това значи, че ако турски TIR с хладилна надстройка (Турция не е член на конвенцията) пътува у нас или в Германия, той трябва да има валиден АТР сертификат. Глобите за превоз без валиден сертификат са между 2000 и 3000 евро. В шенгенската зона част от граничните полицаи се преквалифици- рат да проверяват наличието на таки- ва сертификати. Актуалната редакция на конвенци- ята (в сила от декември 2009 г.) на- лага тези надстройки да бъдат обо- рудвани с устройства за записване на температурата, одобрени от АТР. Това изискване е задължително според евро- пейските и българските норми – БДС ЕН 12830, 12831, 13845 и т.н. Първоначално на хладилната над- стройка се издава сертификат с валид- ност 6 години. След това валидност- та му се продължава през 3 години след съответните проби и измервания от оторизирани лица. Фирма Термо Про има двама техници, оторизира- ни от лабораторията на Ingersoll Rand в Прага, и вече е удължила валидност- та на няколко сертификата за съответ- ствие с АТР.

<< Обратно към новините